گام 1 - جستجوی پروازهای تور
اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده و اقدام به جستجو نمایید
مراحل تبت درخواست
گام 1 - جستجو پرواز
گام 2 - انتخاب هتل
گام 3 - ثبت مسافران
گام 4 - پرداخت آنلاین
گام 5 - دریافت قرارداد